ביטוח עסק - נזק תוצאתי
ביטוח עסק הוא מהמסובכים ומהמתחכמים שבין סוגי הביטוח השונים.
 
סוג ביטוח זה מטרתו העיקרית לשפות את הנפגע ולהביאו למצב שהיה לפני קרות מקרה הביטוח, הן מבחינת הרכוש , והן מבחינת אבדן הנזק התוצאתי (אשר ייגרם כתוצאה מכך שהעסק סגור לתקופה ממושכת, וגם לכשייפתח, ייקח זמן עד שיחזור למחזורי פעילות כפי שהיה לפני קרות מקרה הביטוח).
לצורך עריכת פוליסת הביטוח יש לקחת בחשבון מספר פרמטרים,כגון : ערך הציוד במחירו כחדש, כל זאת לצורך כיסוי אש , פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע, התפוצצות, סערה וסופה ועוד...
בכדי לבטח "אבדן נזק תוצאתי מאש" [הפסד רווחים = מינוח ישראלי] צריך לנתח את מאזן החברה, ולחשב את אחוז הרווח הגולמי [רווח גולמי = מחזור מכירות פחות הוצאות משתנות], מתוך ההכנסות.
כמו-כן הואיל ואנו מסתכלים על המאזן בתאריך נתון, דהיינו על ביצועים עסקיים בשנה חולפת, יש צורך להעריך את גידול / קיטון מחזור המכירות וההוצאות הקבועות. ולבסס את הרווח הגולמי בהתאם.
יש לציין כי ביטוח אבדן נזק תוצאתי מכסה רק נזקים כתוצאה מאש מורחב כפי שמצוין בפוליסת הביטוח.
 
גורם נוסף אותו יש לחשב ולקחת בחשבון, הינו תקופת השיפוי, תקופת השיפוי צריכה להיות ארוכה מספיק, באופן כזה שללקוח יהיה אוויר לנשימה עד אשר העסק ישוקם, ועד אשר מחזור המכירות יגיע לאותו מצב כפי שהיה לפני קרות מקרה הביטוח.
תקופת השיפוי יכולה להיות מ-שלושה חודשים ועד לאותה תקופה שלמבוטח יספיק הזמן לשקם את עסקו. כמובן שככל שתקופת השיפוי יותר ארוכה כן תהיה הפרמיה יקרה יותר.
 
החישוב לקביעת סכום הביטוח בביטוח לנזק תוצאתי, חייב להתבצע על ידי איש מקצוע אתיר ניסיון בתחום, אחרת יוצר מצב של תת ביטוח, והמבוטח יפוצה בסכום נמוכים משמעותית מהצורך.
 
 
 
חוות דעת זו והנתונים אשר מופיעים לעיל מסתמכים על תמונת מצב עובדתית מסוימת ,מובן מאליו ,כי כל שינוי בנתונים העובדתיים יכול להביא ויביא לשינוי במסקנות המצוינות בחוות הדעת. חוות דעת זו הינה אך ורק סקירה תמציתית כללית של הוראות החוק והתקנות בהתבסס על עובדות מסוימות.
כל הזכויות שמורות ,למען הסר ספק המסמך אינו מהווה יעוץ כלשהוא מטעמנו.
 
תפנית בניית אתרים