ביטוח צד ג', ביטוח צד שלישי
ביטוח המכסה את חבות של המבוטח, בגין נזק שגרם ברשלנות לרכוש של צד שלישי. סכום הפיצוי שישולם לצד השלישי יהיה בגובה הנזק שנגרם לו אך לא יותר מגבולות האחריות הנקובים במפרט הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים