ביטול פוליסה לפי ימים (פרורטה)
חברת הביטוח רשאית לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתה ובתנאי ששלחה הודעה על כך למבוטח בדואר רשום 21 יום לפחות לפי התאריך בו תתבטל הפוליסה. במקרה כזה חברת הביטוח תחזיר ללקוח את דמי הביטוח ששילם יחסית לתקופה, בה היה מבוטח.
 
תפנית בניית אתרים