ביטול פוליסה לפי תקופה קצרה (פרוסקלה)
המבוטח זכאי לבטל את פוליסת הביטוח שלו לפני תום תקופת הביטוח, בתנאי ששלח בקשה זאת בכתב, במקרה זה, רשאית חברת הביטוח להשאיר לעצמה דמי ביטוח המחושבים לפי % 10 מדמי הביטוח השנתיים לכל חודש ,בתוספת % 10 מדמי הביטוח השנתיים. דוגמא-לקוח המבטל מיוזמתו לאחר 8.5 חודשים לא יהיה זכאי להחזר פרמיה. פרוט החישוב – 8.5 חודשים שווים % 90 מדמי הביטוח + % 10 נוספים וביחד נוצלו % 100 מדמי הביטוח.
 
תפנית בניית אתרים