בעל פוליסה
האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה.
 
תפנית בניית אתרים