דוח מצב תביעה
טופס שנשלח למבוטח עלידי חברת הביטוח, ומפרט את התביעות שאירעו בתקופה בה היה מבוטח בחברה עד 3 שנים או לחלופין מציין כי למבוטח לא היו תביעות בתקופה. מסמך זה מהווה גורם חשוב בחישוב הפרמיה לפוליסת הביטוח, (ראה "הנחה בגין מצב תביעות") לכן חשוב לדרוש את המסמך בתום כל שנת ביטוח.
 
תפנית בניית אתרים