המפקח על הביטוח
מנהל אגף במשרד האוצר, שתפקידו על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, לפקח על ביצוע החוקים הנוגעים לביטוח ולהגן על זכויות המבוטחים. לפקח על יכולתן של חברות הביטוח, לעמוד בהתחייבויותיהן למבוטחים. המפקח על הביטוח הוכיח עצמו בתיקון עוולות נגד מבוטחים בעבר והזכות לפנות אליו שמורה לכל מבוטח.
 
תפנית בניית אתרים