חובת הגילוי בעניין מהותי
חובת המבוטח לענות תשובות מלאות וכנות, על שאלות שנשאל בהצעה לביטוח, ששימשה כבסיס לפוליסה וכן חובת המבוטח להודיע על שינויים בנושאים אלו שאירעו בתקופת הביטוח. עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בעת קבלת ההצעה לביטוח. אי נתינות תשובה כנה ומלאה לשאלה כזו או מתן תשובה לא נכונה, מזכה את המבטח בזכות להקטין את היקף חבותו או לבטל הפוליסה ולדחות התביעה במקרה של נזק.
 
תפנית בניית אתרים