חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
חוק שהוחל בשנת 1981 המגדיר את סמכויות המפקח על הביטוח בפיקוחו על העוסקים בביטוח.
 
תפנית בניית אתרים