כיסוי
היקף ההגנה שנותן המבטח למבוטח על פי תנאי הפוליסה או תקרת השיפוי שנותן המבטח למבוטח כנגד סיכונים שייגרמו על פי תנאי הפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים