כל הסיכונים
 ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט הסיכונים שהוחרגו במפורש בפוליסה.
 
תפנית בניית אתרים