מוטב
הגורם הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח.
 
תפנית בניית אתרים