סכום ביטוח
הסכום הנקוב בפוליסה והסכום המרבי אותו יקבל המבוטח בקרות מקרה הביטוח. סכום זה מייצג את גבול האחריות של המבטח כלפי המבוטח ומהווה גורם מרכזי בחישוב הפרמיה.
 
תפנית בניית אתרים