שיבוב
זכותו של המבטח להיכנס לנעלי המבוטח ולתבוע בשמו, את נזקיו מצד שלישי האחראי לנזק זאת לאחר ששילם תגמולי ביטוח למבוטח. חובת המבוטח לסיייע למבטח בתביעה זו , ואינו יכול למנוע זכות זו מהמבטח . אלא אם ויתרה חברת הביטוח על זכות זו מראש או לחילופין האחראי לנזק הינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המבוטח.
 
 
תפנית בניית אתרים