שינוי מוטב
כל עוד לא קרה מקרה הביטוח רשאי המבוטח לקבוע מוטב אחר . בכל מקרה של שינוי מוטב על המבוטח להודיע על כך בכתב למבטח והאישור יכנס לתוקף לאחר אישור קבלת ההודעה.
 
תפנית בניית אתרים