תקנה 38
התקנה קובעת כי עמית עצמאי במסלול הוני(סכום חד פעמי לגיל פרישה), לא יוכל למשוך כספים אלא בהגיעו לגיל 60, ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום שהחל להפקיד סכומים לראשונה. ערב התיקון ניתן היה למשוך כספים אלה גם לאחר 15 שנים מיום שהחל להפקיד לראשונה. התיקון מתייחס רק לסכומים שהופקדו מינואר 2006. לגבי סכומים שהופקדו עד דצמבר 2005 - יחולו כללי המשיכה ערב התיקון (דהיינו, ניתן למשכם גם לאחר 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון).
 
תפנית בניית אתרים