תשואה נומינלית
אחוז השינוי(רווח או הפסד) בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.
 
 
 
תפנית בניית אתרים