תשואה ריאלית
אחוז השינוי בערכה(רווח או הפסד) של השקעה, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.
שיעור תשואה ריאלית ברוטו- הוא התשואה הריאלית שהשיגו נכסי הקופה. 
שיעור תשואה ריאלית נטו הוא התשואה הריאלית בניכוי דמי הניהול שגובה הקופה.
 
תפנית בניית אתרים